موج پاکی

اگر هیچ کس نیست خدا که هست...
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
: